vật liệu

  • Dưới đây là từ vựng Anh ngữ về tên vật liệu, được con người chế tạo thành những đồ dùng, vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày
error: Content is protected !!