thành ngữ

  • 😎 . birds of a feather flock together /bɜːdz ɒv ə ˈfɛðə flɒk təˈgɛðə/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã “Chúng ta sử dụng thành ngữ này để nói về những người có cùng tính cách hoặc sở thích, đặc biệt là những người thường xuyên tụ tập cùng với nhau.” – All his friends are childish. Birds of a feather flock together. Tất cả lũ bạn của hắn đều ngây ngô. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 😎 . a friend in need is a friend indeed. /ə frɛnd ɪn niːd ɪz ə frɛnd ɪnˈdiːd/ Hoạn nạn mới biết bạn hiền. Câu này có nghĩa rằng một người bạn giúp đỡ các em trong lúc các em khó khăn là người bạn thực sự. – Her kindness has shown me that a friend in need is a friend indeed. Lòng tốt của cô ấy khiến tôi nhận ra rằng hoạn nạn mới biết bạn hiền. 😎 . to see eye to eye with someone /tuː siː aɪ tuː aɪ wɪð ˈsʌmwʌn/ đồng lòng, nhất trí – I always see eye to eye with my best friend. Tôi luôn nhất trí với người bạn thân của tôi. 😎 . to make friends withh sb /tuː meɪk frɛndz wɪð ˈsʌmbədi/ kết bạn với ai – I really want to make friends with him. Tôi thực sự muốn kết bạn với anh ấy. 😎 . great minds think alike /greɪt maɪndz θɪŋk əˈlaɪk/ trí lớn gặp nhau Các em có thể sử dụng câu này ngay sau khi các em phát hiện ra rằng “someone else has the same idea as you”. ai đó có cùng ý tưởng với mình. – Both Mary and I love that movie. Great minds think a like. Mary và tôi đều thích bộ phim...
error: Content is protected !!