156 ĐỘNG TỪ NGÀY NÀO CŨNG GẶP (404539403575296)

accept, account, achieve, act, add, admit, affect, afford, agree, aim, allow, answer, appear
1acceptchấp nhận
2accounttính toán
3achieveđạt được
4acthành động
5addthêm vào
6admitthừa nhận
7affectcó ảnh hưởng đến
8affordđủ khả năng
9agreeđồng ý
10aimnhằm
11allowcho phép
12answercâu trả lời
13appearxuất hiện

Tải về (.PDF): 156 ĐỘNG TỪ, NGÀY NÀO CŨNG GẶP

Download : 156 ĐỘNG TỪ, NGÀY NÀO CŨNG GẶP

(Nguồn : Anh Ngữ CADEN)

error: Content is protected !!