40 MẸO HỌC TỪ MỚI SIÊU HỮU ÍCH

https://www.facebook.com/Tienganhgiaotieplangmaster/videos/495015031234119
🍎 don’t be scared of making mistakes đừng sợ mắc lỗi lầm
🍎 write down new words ghi chép lại từ mới
🍎 use pictures sử dụng tranh ảnh
🍎 repeat the word about 10- 15 times to remember it nhắc lại từ mới khoảng từ 10-15 lần để ghi nhớ
🍎 track vocabulary learning progress with book or phone theo dõi quá trình học từ vựng bằng sách và điện thoại
🍎 learn new words every day học từ mới mỗi ngày
🍎 have a vocabulary list on the wall dán danh sách từ vựng trên tường
🍎 play vocabulary games chơi trò chơi từ vựng
🍎 always have a dictionary around you luôn có sẵn từ điển để sử dụng
🍎 use visual dictionaries sử dụng từ điển hình ảnh
🍎 use new words in sentences sử dụng từ mới trong câu
🍎 translate new words into your own language dịch từ mới sang ngôn ngữ của bạn
🍎 learn about English or American culture học về văn hóa Anh hoặc Mỹ
🍎 use English news broadcasts to hear new words in context nghe tin tức tiếng Anh nghe được từ mới trong ngữ cảnh
🍎 associate new words with people and events liên hệ từ mới với người hoặc sự kiện
🍎 create a glossary tạo bảng từ vựng
🍎 create vocabulary themes tạo chủ đề từ vựng
🍎 learn new vocabulary through English stories, songs and films học từ mới qua truyện, bài hát, phim tiếng Anh
🍎 when watching English videos, turn on English subtitles khi xem video tiếng Anh hãy bật phụ đề tiếng Anh lên
🍎 do vocabulary puzzles giải các câu đố từ vựng
🍎 learn antonyms of new words học từ trái nghĩa của từ mới
🍎 learn synonyms of new words học từ đồng nghĩa của từ mới
🍎 learn common prefixes học các tiền tố thông dụng
🍎 learn common suffixes học các hậu tố thông dụng
🍎 use flash cards sử dụng thẻ học từ vựng
🍎 use online dictionaries sử dụng từ điển trên mạng
🍎 write an explanation of the word in English viết giải thích nghĩa của từ bằng tiếng Anh
🍎 make your own vocabulary tests tạo ra bài kiểm tra từ vựng của riêng bạn
🍎 learn common collocations học những cách kết hợp từ
🍎 use mind maps sử dụng bản đồ tư duy
🍎 be creative and imaginative when learning vocabulary hãy sáng tạo và tưởng tượng khi học từ mới
🍎 avoid making random word lists tránh lập danh sách từ một cách ngẫu nhiên
🍎 use the vocabulary you learn in your own way sử dụng từ vựng theo cách của bạn
🍎 use English to describe the world around you sử dụng tiếng Anh để mô tả thế giới xung quanh bạn
🍎 apply new words in daily conversations áp dụng từ mới trong các cuộc hội thoại hằng ngày
🍎 set a goal to find and remember new words every day đặt ra mục tiêu tìm và ghi nhớ từ mới mỗi ngày
🍎 read English more attentively đọc tiếng Anh một cách chăm chú hơn
🍎 read English every day đọc mỗi tiếng Anh mỗi ngày
🍎 learn to pronounce word correctly học cách phát âm đúng của từ
🍎 read, listen and speak out loud đọc, nghe và đọc to lên

(Nguồn: Tiếng Anh giao tiếp Langmaster)


error: Content is protected !!